ארגון מנהלי בריכות שחיה
מרכזי ספורט ונופש ישראל

 

 

 

 
תנאי שימוש באתר:
הפרסומות המופיעות באתר זה וכן קישורים מתוך הכתבות והמידע שארגון נהלי בריכות מפרסמת באתרים, מאפשרים למצוא מידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט בכלל. מרבית המידע והתכנים אינם מתפרסמים ע"י ארגון מנהלי בריכות או מטעמו.
יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתכנם, או סבור כי הם מקוממים, פוגעים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. ארגון מנהלי בריכות אינו אחראי בכל צורה שהיא לתכנם של האתרים שאליהם מוליכים הקישורים מהכתבות, האינדקס או החומר המערכתי באתר.
כמו כן, אין באפשרות ארגון מנהלי בריכות לקבוע עד כמה המידע באתרים חיצוניים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדוייק או עדכני.
ארגון מנהלי בריכות אינו שולט במידע המתפרסם באתרים שאליהם מקשר האתר ואינו מפקח עליהם.
 
הסדר שבו מופיעים האתרים החיצוניים באתר הארגון אינו מעיד בהכרך על טיבם או חשיבותם. תכנם של אתרי אינטרנט וגם מהותם, משתנים לעיתים תכופות: למרו שארגון מנהלי בריכות עושה את מירב המאמצים להבטיח כי תיאור האתרים באתר הארגון יהיה שלם ומדויק, אין ביכולתו להבטיח כי תיאור זה הנו הנכון והעדכני ביותר.
 
ארגון מנהלי בריכות אינו מתחייב כי כל הקישורים (לינקים) שימצאו באתר הארגון יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר האינטרנט הנכון או לאתר פעיל כלשהו. ארגון מנהלי בריכות רשאי לסלן מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל לפי שיקול דעתו המוחלט. העובדה שתמצא באתר הארגון קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
 
ארגון מנהלי בריכות לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר הארגון ובפרט מנוע החיפוש והאינדקס.
 
באתר הארגון מתפרסם מידע - כדוגמת מחירונים ו/או נתונים שונים. מידע זה מוגש כשירות לציבור בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. ארגון מנהלי בריכו אניו אחראי על תוכנו של המידע. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מומלץ לבדוק במקרה המתאים את תכנו באופן עצמאי.
 
ארגון מנהלי בריכות לא ישא בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי, הפרסומות ומודעות הלוח שיפורסמו באתר הארגון. ארגון מנהלי בריכות אינו כותב, בודק, מוודא או עורך את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתוכן המודעות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים. פרסום מידע מסחרי, פרסומות או מודעות באתר הארגון אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
 
כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר הארגון תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. ארגון מנהלי בריכות אינו צד לכל עסקה כזו, והוא לא ישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות באתר הארגון או ירכשו באמצעותן, לרבות בקשר עם אספקתם, תנאי התשלום בגינם וכל מרכיב אחר בעסקאות אלו. כמו כן לא ישא ארגון מנהלי בריכות באחריות לנזק שיגרם למי שיתקשר בעסקה כאמור.
 
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר הארגון - לרבות בשם וסימני המסחר והלוגו בעיצוב האתרים, בתכנים המתפרסמים בהם ע"י ארגון מנהלי בריכות או מטעמו ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בהם, הנו של ארגון מנהלי בריכות בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר בכל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו המפורשת של ארגון מנהלי בריכות לפי העניין - בכתב ומראש.
 
באתר הארגון נמצאים תכנים המתפרסמים עפ"י הסכם בין הארגון לצד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי, שהרשה לארגון להשתמש באותם תכנים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשוק או להשתמש או למסור לציבור תכנים אלה או את סימני המסחר הנלווים אליהם, או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בתכנים אלה.
 
סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתרים הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש, כאמור לעיל, בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
 
השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (בכפוף לבדיקה של המשתמש כאמור לעיל). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ארגון מנהלי בריכות בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעוררו (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר הארגון. השימוש בשירותים יעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 
ארגון מנהלי בריכות אינו מתחייב כי למסרים, למידע או למודעות שיפורסמו באתר הארגון תהיה היענות. ארגון מנהלי בריכות אינו יכול לדעת אלו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתפרסם, ולכן אל ישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. ארגון מנהלי בריכות לא יהיה גם אחראי לכל שימוש שיעשה ע"י צד שלישי בפרטים שיפורסמו על ידך.
 
כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר הארגון הינו באחריותך המלאה בלבד. ארגון מנהלי בריכות אינו מתחייב כי פרטים הנמסרים באתר הארגון ע"י משתמשי האתרים יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. זכור - ארגון מנהלי בריכות עצמו אינו מכיר את משתמשי האתרים ואין ביכולתו לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים לפרסום. ארגון מנהלי בריכות לא ישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם באתר הארגון על ידי צדדים שלישיים.
 

איגוד מנהלי בריכות שחיה.  מושב גינתון ת.ד. 190 מיקוד 73110 טלפון: 052-3344012 פקס: 08-9152957   דוא"ל :  Israel.pool.org@gmail.com